REKLAMA
CEE

Odrolnienie działki – Co musimy wiedzieć podchodząc do zagadnienia

Kwestia odrolnienia gruntów i przekształcenia ich na działki budowlane wywołuje zawsze spore emocje. Słyszymy często, lub czytamy w internecie, fałszywe zachęty w stylu: kup ziemię rolną taniej i przekształć ją na cele budowlane. Sugeruje się korzystność takiej transakcji i oszczędność inwestycji. Planując inwestycję sortujemy projekty domów i chcemy kupić tani dom. Mamy nadzieję, że z działką będzie równie łatwo. Jak wygląda naprawdę proces przekształcenia gruntów i czemu nie jest taki prosty? Działania ograniczające dowolność i łatwość odralniania gruntów reguluje artykuł 6. Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Mówi on, iż:

„1. Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.

2. Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, a także innych obiektów budowlanych należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty.”

Aby sprawnie, a przede wszystkim skutecznie, przekształcić grunt rolny, o którym mowa w ustawie, na działkę budowlaną musimy przejść szereg procedur. Z grubsza można je podzielić na dwa etapy. Najpierw należy zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na skutek zmiany MZPZ, lub poprzez uzyskanie korzystnej decyzji o warunkach zabudowy. Kolejna batalia, jaką będziemy musieli stoczyć, to wyłączenie wskazanego gruntu z produkcji rolnej.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać jest ustalenie, czy działka rolna jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Informacje takie uzyskamy w Urzędzie Miasta lub Gminy. Po uzyskaniu tych informacji stajemy przed dwoma typami procedury, w zależności w zależności od tego, czy dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też nie.
→ Jeśli działka przeznaczona jest na cele rolne i jest to zaznaczone w mpzp, niezbędne będzie przejście czasochłonnego i żmudnego procesu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
→ Jeżeli ziemia, na której chcemy budować, nie jest objęta mpzp, musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.
Po uzyskaniu wz, lub zmianie mpzp rozpoczyna się kolejny etap odralniania gruntu.

Dom przy Cyprysowej 26

2. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli rozpoczęcie innego niż rolnicze, lub leśne użytkowania gruntu, wydaje odpowiednia jednostka starostwa. Oświadczenie takie musi być wydane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli na danym terenie była dotąd prowadzona działalność rolnicza (produkcja, uprawa, hodowla) może to skutkować wstrzymaniem takiej produkcji. Zmiana sposobu użytkowania gruntu ma skutki prawne. Stosowny wniosek możemy złożyć osobiście, jako właściciele nieruchomości, jak również przez dzierżawcę nieruchomości, użytkownika wieczystego, posiadacza samoistnego, lub zarządcę nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć:

→ wypis z rejestru gruntów

→ decyzję o warunkach zabudowy

→ akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do gruntu;

→ plan zagospodarowania działki i zestawienie powierzchni przeznaczonej do wyłączenia, uwzględniające klasy gruntu i użytki

→ oświadczenie lub wycenę gruntu
Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani do uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do

gruntów leśnych – także jednorazowego odszkodowania, w razie dokonania przedwczesnego

wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia

gruntów z produkcji.

Proces odrolnienia gruntów z pewnością nie należy do prostych i szybkich. Niemniej jednak jest do przebrnięcia i przy wystarczającej determinacji i skrupulatności może dać oczekiwane profity finansowe, związane głównie z niższą ceną zakupu działki.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

04-12-2018


Inline
Inline